c Vis Alle/Expand All C Luk Alle/Collaps All

Opsigelsesvarsel er løbende måned + 30 dage, jf. lejelovens § 175, stk. 1. Dette betyder, at hvis Spring Estate modtager din opsigelse eksempelvis den 20. januar, ophører lejeforholdet med udgangen af april. Vær dog opmærksom på, at du i medfør af din lejekontrakts § 11 skal fraflytte lejemålet senest 14 dage før ophøret af lejeforholdet

Your termination notice period is current month + 3 months according to the Rent Act section 175 (1). This means that if Spring Estate as an example receives your termination on january 20th, the tenancy ends by the end of april. However, be aware that you are required to move out of the apartment at least 14 days before the end of the tenancy according to your lease contract.

Ifølge lejelovens § 112, stk. 2, jf. § 115, stk. 2 samt den indgåede lejekontrakt skal man som lejer hos Spring Estate selv forestå den indvendige vedligeholdelse af lejligheden. Ved indvendig vedligeholdelse forstås vedligeholdelse af lejligheden med hvidtning, maling, tapetsering og behandling af gulve. Lejer skal i lejeperioden vedligeholde og forny låse, nøgler og ruder og holde vand- og gashaner og elafbrydere forsvarligt vedlige. Lejer skal endvidere vedligeholde wc-kummer, cisterne, vaskekummer, køleskab, ovn, komfurer, vaskemaskiner og lignende installationer. Lejeren skal endvidere rense tilstoppet afløb fra håndvask, køkkenvask og toilet. Hvis Lejer ikke opfylder denne pligt efter påkrav fra Udlejer, kan Udlejer foretage vedligeholdelsen for Lejers regning.

According to the Rent Act section 112 (2), 115 (2) and the lease contract, tenants are obligated to maintain the inside of the apartment. This maintenance duty includes whitewashing, painting and papering. Furthermore, tenants are obligated to maintain toilets, water taps, refrigerators, ovens, stoves, washing mashines, dry tumblers, kitchen tables, mixer taps, window panes and the like. If the Tenant does not fulfill his maintenance obligations, the Landlord may fulfill the obligation and get reimburshed by the Tenant.

Eftersom lejere betaler for forsyning af elektricitet direkte til forsyningsselskaberne, kan Spring Estate desværre ikke besvare spørgsmål omkring elforsyning. Lejere opfordres derfor til at kontakte deres forsyningsselskab direkte ved spørgsmål.

As tenants pay for supply of electricity directly to the utility company, Spring Estate can not answer any questions regarding the supply of electricity. Tenants are encouraged to contact the utility company directly.

Spring Estate kan ikke afgøre eller rådgive omkring boligstøtte. Du kan læse mere om reglerne og foretage en vejledende beregning på www.borger.dk.

Spring Estate can not decide nor advise regarding housing benefits. You can read more about the rules and submit a guiding calculation on www.borger.dk

Borger.dk

Spring Estate udlejer udelukkende hele beboelseslejemål, eksempelvis lejligheder eller rækkehuse. Nogle af disse lejemål består af flere værelser, hvor Lejere laver indviduelle aftaler omkring betaling af husleje, andel af depositum m.v.

Da Spring Estate har udlejet hele lejemålet og ikke blot det enkelte værelser, kan Lejere ikke blot opsige ét værelse. Lejere kan udelukkende opsige hele lejemålet, således at alle Lejere fraflytter lejemålet.

Spring Estate kan dog tillade, at der sker udskiftning af lejere efter en konkret vurdering. Der vil i så fald blive udarbejdet et tillæg til lejekontrakten, som skal underskrives af Spring Estate, fortsættende lejere, fraflyttende lejere samt nye lejere. I så fald henstår det indbetalte depositum og evt. forudbetalt leje, og det vil være op til Lejerne selv at afklare evt. godtgørelse herfor.

Spring Estate only rents out entire rental units, apartments or houses etc. Some of these units consists of multiple rooms where Tenants makes individuel agreements regarding payment of rent, share of deposit etc.

As Spring Estate has rented out the entire rental unit and not the single rooms, Tenants are not allowed to terminate single rooms. Tenants can only terminate for the entire unit meaning that all Tenants must move out of the unit.

On the basis of a specific assessment, Spring Estate can allow exchange of Tenants. In the case of an approved exchange of Tenants, an allonge will be made to the lease contract which shall be signed by Spring Estate, continuing tenant(s), moving tenant(s) and new tenant(s). Any paid deposit or prepaid rent remains and any reimbursement of deposit or prepaid rent must be made between Tenants. Spring Estate can not be held liable for any reimbursement of deposit etc. between Tenants.

To make a request for change of Tenants, please use our form:

Request allonge