Introduktion: Nærværende persondata- og privatlivspolitik er udarbejdet af Spring Estate A/S og underliggende datterselskaber, Toldbodgade 10, 4., 6000 Kolding (herefter benævnt ”Spring Estate”, ”vi”, ”os”, ”vores”). Som lejer hos Spring Estate, bruger af vores hjemmeside eller på anden måde i dialog eller kontakt med Spring Estate, behandler vi dine personoplysninger, hvorfor det er nødvendigt med nærværende persondata- og privatlivspolitik, som fastlægger, hvordan og hvorfor vi behandler dine persondata. Spring Estate opbevarer udelukkende persondata til brug for vores databehandling til bestemte formål og ud fra berettigede og legitime interesser såsom eksempelvis udarbejdelse af lejekontrakter eller løbende dialog med dig før, under og efter et lejeforhold. Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige, og vi vurderer løbende behovet for sletning af data, hvis de ikke længere er relevante eller nødvendige til opfyldelse af de pågældende formål.

Dataansvarlig: Spring Estate A/S samt tilhørende datter- eller administrationsselskaber er at betragte som dataansvarlig for dine persondata, og det er det enkelte selskab under Spring Estate’s ansvar, at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. I sagens natur behandler vi som udlejnings- og administrationsselskab mange personoplysninger. Såfremt du har spørgsmål til vores behandling af dine persondata, er du altid meget velkommen til at kontakte: Emil Torbensen Toldbodgade 10, 4. 6000 Kolding E-mail: et@spring-estate.dk Tlf.: 28250677

Generelle principper: Som led i vores overholdelse af den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning, vil vi overholde følgende generelle principper for så vidt angår behandling og opbevaring af persondata: Lovlighed og proportionalitet: Vi vil til enhver tid påse, at persondata behandles lovligt og proportionalt med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning, idet vi respekterer rettighederne for dine persondata og sikre, at vi behandler og opbevarer persondata ligeså. Formålsbegrænsning: Vi vil til enhver tid påse, at persondata kun indsamles til specifikke, udtrykkelige og legitime formål, og at indsamlede, behandlede og arkiverede data kun anvendes til disse formål. Transparens: Vi vil til enhver tid påse, at dine persondata oplyses om omfanget af indsamlede personoplysninger, og at det er muligt at søge oplysning omkring omfanget og formålet med persondatabehandlingen. Dataminimering: Vi vil til enhver tid påse, at vi kun indsamler mindst mulige persondata, og at enhver indsamling og arkivering kun sker, når dette er relevant og nødvendigt. Opbevaring: Vi vil til enhver tid påse, at persondata kun behandles i en form, hvor det er muligt at identificere dig i en begrænset periode, ligesom vi løbende vil vurdere, om vi har et formål med at opbevare dataene. Fortrolighed: Vi vil til enhver tid påse, at persondata betragtes som fortrolige oplysninger, og at der ikke vil blive offentliggjort nogen form for personhenførbare oplysninger uden samtykke. Vi vil desuden løbende uddanne vores personale i opbevaringen og behandlingen af persondata.

Omfang af indsamling af oplysninger: Før, under og efter indgåelsen af et lejeforhold med os, vil vi registrere de oplysninger, som vi modtager fra dig til brug for udarbejdelse af eksempelvis lejekontrakter. Vi vil kun indsamle, behandle og opbevare oplysninger om dig, der er nødvendige for at administrere dit lejeforhold hos os. Vi kan dog også ved særlig lovgivning være pålagt at indsamle andre oplysninger om dig. Vi behandler og arkivere bl.a. følgende oplysninger:

  1. Fulde navn, adresse, køn, telefonnummer og e-mailadresse
  2. CPR-nr. (højere grad af beskyttelse)
  3. Oplysninger om og korrespondance vedrørende lejeforholdet

Personoplysningerne behandles med hjemmel i persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016) samt databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018): Almindelige oplysninger for at administrere lejeforholdet mv. behandles baseret på persondataforordningens

  • artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen er nødvendig for at kunne udarbejde og opfylde lejekontrakten.
  • artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne behandle personoplysninger med henblik på at administrere lejeforholdet samt ophøret heraf, opkræve husleje og kunne kommunikere med personer, der er tilknyttet lejer

Efter ophøret af dit lejeforhold vil vi kun gemme dine persondata, hvis lovgivningen foreskriver det.

Videregivelse af personoplysninger: Når du bliver lejer hos os, har vi behov for at modtage og videregive dine persondata (herunder fulde navn, kontaktoplysninger og CPR-nr.) til forsyningsvirksomhederne. CPR-nummeret anvendes alene af forsyningsvirksomhederne til at foretage identifikation af dig. Vi vil desuden løbende behandle og videregive dine oplysninger i forbindelse med det løbende lejeforhold i tilfælde, hvor det er nødvendigt, eksempelvis ved videregivelse af dine kontaktoplysninger til eksterne samarbejdspartnere såsom viceværter. Vi vil dog til enhver tid påse, at vi kun opbevarer og videregiver dine persondata, når det er nødvendigt, eksempelvis til brug for oprettelse i vores IT-systemer, banker, ved sager hos revisor/advokater, Huslejenævn/Boligret, offentlige myndigheder eller ved salg af vores ejendomme.

Videregivelse af data til EjendomDanmark: For at skabe et bedre fundament for ejendomsmarkedet og bidrage til transparens i form af markedsindsigt, indberetter vi data til brancheorganisationen EjendomDanmark til brug for udarbejdelse af markedsstatistik. Oplysningerne, der videregives til EjendomDanmark, er ejendomsrelaterede oplysninger, såsom lejernummer, lejemålets adresse, størrelse, husleje, indflytningsdato mv. Der videregives ikke oplysninger om lejers navn, CPR-nummer, e-mail eller telefonnummer. Oplysningerne er almindelige, ikke-følsomme personoplysninger og behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.. 

Dine rettigheder: Du har efter databeskyttelseslovgivningen nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger:

  • Du har ret til at få indsigt i og berigtiget de personoplysninger, som vi behandler om dig.
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt, at skulle gemme, eller er nødvendige for, at vi kan betjene dig som lejer.
  • Ret til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).
  • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne
  • Du har ret til en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis du eksempelvis bestrider rigtigheden af oplysningerne, eller gør indsigelse mod behandlingen.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan sende din indsigelse/anmodning til den ovenfor nævnte kontaktperson.

Klage: Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet via e-mailadressen dt@datatilsynet.dk. Se yderligere kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk.